پرسش های متداول

پوشش افت قيمت در بيمه بدنه تا چه مبلغي را شامل ميشود؟

متناسب با خسارت وارده معادل 5الي 20درصد خسارت قابل پرداخت را بابت افت قيمت محاسبه ميکنند

در بيمه نامه هاي مسئوليت کارفرما در قبال کارکنان آيا خسارت مالي وارد به اشخاص ثالث تحت پوشش است؟
خير، در بيمه نامه هاي مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارکنان با خريد پوشش اضافي و پرداخت حق بيمه مربوطه خسارت جاني وارد به اشخاص ثالث (فقط تا سقف 2 نفر) تحت پوشش مي باشد.
آيا در بيمه مسئوليت ساختماني بايد تعداد کارکنان درج گردد؟

خير لزومي به درج کارکنان نيست اين بيمه نامه بر اساس متراژ ساخت صادر ميگردد وليكن در پروژه هاي ساختماني مطلوبست تعداد نيروي كاري نيز درج گردد تا ضريب نيروي كاري متراژ زير ساخت با نيروي كار واقعي مطابقت داشته باشد بويژه در پروژه هاي عظيم ساختماني همچون مجتمع هاي مسكوني و برج سازي ها