ساختار سازمانی

 • سید محمد جواد سجادیان

  سید محمد جواد سجادیان

  مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

  .sajjadian@atyehsazan.com

 • سیده مریم سجادیان

  سیده مریم سجادیان

  رئیس هیئت مدیره

  m.sajjadian@atyehsazan.com

 • سید سجاد سجادیان

  سید سجاد سجادیان

  عضو هیئت مدیره

  s.sajjadian@atyehsazan.com

 • عقیل جعفری

  عقیل جعفری

  معاونت اداری و مالی و بازرس

  jafari@atyehsazan.com

 • نازنین آبسالان

  نازنین آبسالان

  مدیرآموزش وبازرس

  absalan@atyehsazan.com

 • پوریا شیروانی شیری

  پوریا شیروانی شیری

  مدیر شبکه فروش و بازاریابی

  poria@atyehsazan.com

 • صادق عفراوی

  صادق عفراوی

  مدیر توسعه بیمه های حمل و نقل

  afravi@atyehsazan.com

 • صفورا سجادیان

  صفورا سجادیان

  مدیر شعبه یک شیراز

  .sajjadian۹۰۱۴۱@atyehsazan.com

 • مهرزاد نعمتی

  مهرزاد نعمتی

  مدیر شعبه مرودشت

  nemati@atyehsazan.com

 • سیدعبدالوحیدمصطفوی

  سیدعبدالوحیدمصطفوی

  مدیرشعبه لارستان

  mostafavi@atyehsazan.com

 • داود کریمی نژاد

  داود کریمی نژاد

  مدیر شعبه اقلید

  karimi@atyehsazan.com

 • محمد هادی پوراکبر

  محمد هادی پوراکبر

  مدیر شعبه فسا

  pourakbar@atyehsazan.com

 • عقیل جعفری

  عقیل جعفری

  مدیر اداری و مالی وکارشناس بیمه های مسئولیت متصدیان حمل و نقل

  jafari@atyehsazan.com

 • شهرزاد زارعی

  شهرزاد زارعی

  کارشناس فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری

  shahrzad@atyehsazan.com

 • فائزه عدالتی

  فائزه عدالتی

  نمایندگی بیمه های عمر و سرمایه گذاری (آئین نامه۵۴)

  edalati@atyehsazan.com

 • محمد سجادیان

  محمد سجادیان

  نمایندگی بیمه های عمر و سرمایه گذاری (آئین نامه۵۴)

  m.sajjadian@atyehsazan.com

 • فاطمه سجادیان

  فاطمه سجادیان

  نمایندگی بیمه های عمر و سرمایه گذاری (آئین نامه۵۴)

  f.sajjadian@atyehsazan.com

 • لیلا عمادی

  لیلا عمادی

  کارشناس فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری

  emadi@atyehsazan.com

 • سکینه فتوحی

  سکینه فتوحی

  نمایندگی بیمه های عمر و سرمایه گذاری(آیین نامه۹۶)

  fotohi@atyehsazan.com

 • نجمه حسین زاده

  نجمه حسین زاده

  کارشناس فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری

  hoseinzadeh@atyehsazan.com